Vedtekter for Christiansand Blues Club.

§ 1.

Navn

Klubbens navn er Christiansand Blues Club, og har sitt
faste sete i Kristiansand.

§ 2.

Formål

Christiansand Blues Club har som formål å fremme interessen for blues,
samt gjøre kjent dens opprinnelse og videre utvikling frem til i dag.
Skape muligheter for lokale bluesutøvere. Stimulere til egenaktivitet.
Arrangere konserter.

§ 3.

Medlemskap

Medlemskap er personlig og gjelder fra 01.01 til 31.12.

Medlemskap gir stemmerett på klubbens årsmøte, rett til reduserte
priser på klubbens arrangementer, samt rabatter på varer fra butikker
som CBC har inngått rabattavtale med. Medlemskontingent fastsettes
av årsmøtet.

§ 4.

Klubbens høyeste organ er årsmøtet

Styret velges av årsmøtet. Styrets medlemmer velges for perioder
på 2år. Årsmøtet avholdes etter nyttår, men innen utgangen av mars,
en gang pr. år med skriftlig innkalling til alle medlemmer, senest 14
dager før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan fastsettes dersom
2/3 av medlemmene krever det.

Vedtektene kan endres av årsmøtet.

§ 5

Styret

Styret består av minimum 6 og maksimum12 personer.
Styret er beslutningsdyktig med 50% av styret, minimum 4 til stede.
Styret konstituerer seg selv. Styrets formann har dobbeltstemme
ved stemmelikhet.

§ 6.

Signatur

Minimum 2 styremedlemmer tegner klubben, signere kontrakter og
forplikter klubben økonomisk

§ 7

Økonomi

Kasserer sørger for den samlede regnskapsførsel. Regnskapet skal til
en hver tid kunne fremlegges for gjennomsyn for styret. Ønsker
andre innsyn i regnskapet skal dette godkjennes av styret. Revidert
regnskap skal foreligge senest 14dager før årsmøtet.

§ 8

Oppløsning

Oppløsning av klubben kan skje på årsmøtet med 4/5 flertall.
Midlene disponeres av årsmøtet.